ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย


ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา?กำหนดการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ก่อตั้ง
มาครบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดโครงการ
"หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา"
เพื่อหารายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย
ซึ่งเป็นกิจกรรมระดมทุนให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยโครงการ "หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา" นี้?มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
**^-----------------------------------------------------^**
ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา ทุกคน
ที่มีวันคล้ายวันเกิดอยู่ในช่วงวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทำบุญวันเกิดย้อนหลัง
และในช่วงวันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทำบุญวันเกิด
ด้วยการสนับสนุนโครงการ

"หนึ่งวันเกิด หนึ่งทุนการศึกษา"

เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน "พี่และครูร่วมดูแลน้อง"อนุสรณ์ ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย
ทั้งนี้เพื่อหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มีส่วนร่วมในการสร้างกองทุนเพื่อการศึกษา เป็นอนุสรณ์ 60 ปี เทคโนตะโกราย
**การบริจาค
1. บริจาคด้วยตนเอง ท่ีสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนพี่และครูร่วมดูแลน้อง มทร.อีสาน นครราชสีมา
เลขที่บัญชี ?982-2-34931-9 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน ไปที่
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม?เพื่อให้มหาวิทยาลัย ออกใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
3. ลงชื่อยินยอมให้หักเงินเดือนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อกองคลังจะได้ดำเนินการ
?หักบัญชีเงินเดือนในเดือนธันวาคม 2559 และออกใบเสร็จรับเงิน?ซึ่งจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษี
?ในปี พ.ศ.2559


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม ?โทร.๐-๔๔๒๓-๓๐๐๐ ต่อ ๓๗๐๕, ๓๗๐๗

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2016-08-23 19:42:35
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1