ผศ. ดร. รวีประภา สิทธิลภ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาและการต่างประเทศ
ดร. เอนก เจริญภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและงานสารสนเทศ
ผศ.อนุสรณ์ ศิริอนันต์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกีฬา
นายบัญชา นาคทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผศ.พงศ์ทร สาตรา

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสินทรัพย์และ
การจัดหารายได้

ผศ.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
 

 
ผศ.บุญญาพร ดวงสา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการประชาสัมพันธ์
นายประพันธ์ ยาวระ
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น 
นายสุเธียร นามวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 
   
นายบรรจง จงรัก
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์