ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.จักรกฤษณ์ เยรัมย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
 
ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.วิชยุทธ จันทะรี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
ผศ.รัชนีวรรณ การค้า
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


 


ผศ.พันธ์พงศ์ อภิชาตกุล
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
ผศ.ณรงค์ ผลวงศ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
 
ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
ร.ศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์