ผู้อำนวยสำนักและสถาบันผศ.สุนทร ส่งตรัส
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผศ.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอนิวรรต หาสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
   
ผู้อำนวยการกองนายบุญรอด บุญปลูก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวขนิษฐา ชาวนาป่า
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง
นางสุมัธยา กิจงาม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
   
นายสังวาลย์ บุญศรีสวย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 นายสมชาติ ดีอุดม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล