หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท 
วิทยาเขต / คณะ
นครราชสีมา
สุรินทร์
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
สกลนคร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  บริหารธุรกิจ
             
   
  บัญชีมหาบัญฑิต
                   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์  
                   
  เทคโนโลยีการเกษตร        
       
   
  เทคโนโลยีชีวภาพ                  
   
  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์                  
 
 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร                  
   
  ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์  
             
 
 
 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  วิศวกรรมเครื่องกล    
       
       
  วิศวกรรมไฟฟ้า    
                 
  วิศวกรรมโยธา    
       
     
  เทคโนโลยีวิศวกรรม                      
  วิศวกรรมอุตสาหกรรม