เทอโมอเลกทรกส

          ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ (รองอธิการบดีด้านวิจัยฯ) รศ.ดร.สนั่น การค้า (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ) ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี (หัวหน้าสาขาฟิสิกส์ฯ) และ ดร.เอนก เจริญภักดี (ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และนายกสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกส์แห่งประเทศไทย) ร่วมเปิดงานและร่วมงานการจัดประชุมวิชาการเทอร์โมอิเล็กทริกส์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ (The 4thSoutheastAsia Conference onThermoelectrics,SACT2016) ในวันที่ ๑๕ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Sea Garden เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อให้นักวิจัยในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยและความร่วมมือการวิจัยด้านเทอร์โม- อิเล็กทริกส์ ฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ และพลังงานทดแทน เป็นต้น โดยมีสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกส์ไทย และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมาย   การจัดประชุมวิชาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน  โดยมีวารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ Advances in Natural Sciences: Nanoscience andNanotechnology (IOP Science impact factor = ๑.๕๘๑) Integrated Ferroelectrics (ISI impact factor = ๐.๓๗๕), Key Engineering Materials (Scientific) และ Journalof Materials Science and Applied Energy (TCI) รองรับการตีพิมพ์ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกันทั้งภูมิภาคต่อไป และอีก ๒ ปีข้างหน้า มทร.อีสานในฐานะเจ้าภาพหลักมีกำหนดจัดประชุมวิชาการเทอร์โมอิเล็กทริกส์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๑ (The5thSoutheastAsia Conference onThermoelectrics, IMG_1741SACT2018) ในวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดย Asian Association of Thermoelectrics(AAT) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม