วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 9 คน ประกอบด้วย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 8 คน ได้แก่ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประมง), Drs.H.Muhammad Jusuf Kalla บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ), นายเจริญ สิริวัฒนภักดี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด), รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทย์แผนไทย), นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์), นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ), Mrs.Leuang Litdang ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) โดยมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งสิ้น 5,082 คน ซึ่งเป็นบัณฑิตจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา 1,640 คน วิทยาเขตขอนแก่น 1,122 คน วิทยาเขตสกลนคร 1,006 คน วิทยาเขตสุรินทร์ 844 คน และวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 470 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม