วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อาจารย์ธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน ผู้แทนสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทน มทร อีสาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษา 34 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการประกอบการ (Entrepreneurial University) และยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการความตระหนักและการตื่นตัวในการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และเสริมสร้างความร่วมมือ 4 ฝ่าย (Quadruple Helix) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและ ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น ในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับ และพัฒนาคุณภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ในที่สุด

เอกชัย แซ่จึง /ภาพ
สรวิศ ต.ศิริวัฒนา /ข่าว

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม