วันที่ 19 ก.ค. 60 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานกลางของปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและการพัฒนาหลักสูตรแบบวิชาชีพหรือปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างกรอบมาตรฐานกลางของปริญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การพัฒนามาตรฐานกลางของปริญญามหาวิทยาลัย และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิรา คำสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 270 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม