วันนี้ (21 ก.ค. 60) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด เร่งส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องที่ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ) ในการนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเปิดบ้านวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ (ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ) ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสืบเนื่องจากการที่ มทร.อีสาน ได้รับพื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานศึกษาในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้แล้วนั้น มทร.อีสาน จึงได้มีความพยายามพัฒนาเขตพื้นที่นี้ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ มีการทำการเกษตรอินทรีย์อย่างถูกวิธี อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันแม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยแนวคิดหลัก คือ การทำให้ มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นวิทยาเขตของประชาชนอย่างแท้จริง จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนวิทยาเขตร้อยเอ็ดด้วยความโปร่งใส โดยมีกิจกรรมปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 1,000 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมดำนา (ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ) ในพื้นที่กว่า 1 ไร่ ภายในวิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งสร้างความประทับใจและสร้างความอบอุ่นให้กับคนในท้องที่ได้เป็นอย่างมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม