วันที่ 4 ส.ค.60 เมื่อเวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีกวาระหนึ่ง ซึ่งพิธีดังกล่าวได้ถูจัดขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้ ดร.สมชาติ ดีอุดม ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ได้อันเชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีประภา สิทธิลภ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ รับพระบรมราชโองการ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน และตัวแทนจาก กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี และแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ด้วย
ซึ่งพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สืบเนื่องจาก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสงให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจาก นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสงได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต่อไปอีกวาระหนึ่งและได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้วบัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี
ด้าน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้กล่าวสำนึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ และตระหนักในภาระหน้าที่ของตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและมุ่งเน้นด้านงานบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ปฏิบัติงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ด้านทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแหล่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็ง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะปฏิบัติราชการด้วยความจงรักภักดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และจะดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นองค์กรวิชาการที่สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ สืบไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม