อธิการบดี มทร.อีสาน จัดแถลงนโยบาย RMUTI 4.0 “SMART UNIVERSITY” ตอบสนองนโยบายรัฐฯ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยนวัตกรรม วันนี้ (30 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ มทร.อีสานพบสื่อมวลชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ขึ้นแถลงนโยบาย RMUTI 4.0 “SMART UNIVERSITY” พร้อมเสนอแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าสู่ยุคการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยนวัตกรรม ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นวาระที่ 2 ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึง พ.ศ.2559 ในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.อีสานในวาระแรกนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีการเจริญเติบโตและเป็นที่รู้จักมีบทบาทในแวดวงการศึกษามากขึ้น ทั้งทางด้านเรียนการสอน การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการวางรากฐานการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศไทย อาทิ ด้านระบบราง ด้านอากาศยาน ด้านโลจิสติกส์ ด้านเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมธุรกิจ SMEs เป็นต้น ซึ่ง มทร.อีสานได้ทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายแห่ง ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตให้รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น การแถลงนโยบาย RMUTI 4.0 “SMART UNIVERSITY” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสานในปีนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมุ่งส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพหลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น และมีนโยบายเพิ่มเติมในส่วนของการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานสะอาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็น GREEN UNIVERSITY หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยพัฒนาและปรับปรุงความสมดุลของระบบนิเวศ อันจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีรวมถึงคนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การช่วยเหลือและบริการวิชาการแก่ชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ มทร.อีสานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้ขยายฐานทางการศึกษาสู่พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด โดยจัดตั้งเป็น มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อเป็นแหล่งจัดการเรียนรู้ทางการเกษตรและสุขภาพร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เกิดความเท่าเทียมกันแม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกล โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยแนวคิดหลัก คือ การทำให้ มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นวิทยาเขต ของประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับการแถลงนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้ อธิการบดี มทร.อีสาน ได้มีปณิธานอย่างแน่วแน่และย้ำอย่างชัดเจนว่าพร้อมทุ่มเทศักยภาพที่มีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้ก้าวไกลควบคู่กับการพัฒนาของประเทศไทยในยุค 4.0 ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน ดังที่ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้านี้จะทำให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ด้วยการผลักดันการพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อีกทั้งพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่จะรองรับการมาเยือนของเครือข่าย อพ.สธ. ทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดที่ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา ในปี พ.ศ.2562 นี้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของ มทร.อีสานได้ทาง www.rmuti.ac.th หรือทาง Line Account Official: @RMUTI

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม