วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. มทร.อีสาน ได้จัดพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก และพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสถาปนามาครบรอบ 13 ปี
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นจึงร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยตั้งปฏิญาณว่าจักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจะประพฤติปฎิบัติเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมรับใช้ประเทศชาติและสังคมให้สมกับนามมหามงคล “ราชมงคล” มงคลของพระราชา ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีความเจริญก้าวหน้า มีศักดิ์ มีศรี มีชื่อเสียงปรากฏตามปณิธานที่ตั้งไว้สืบไป
โดยภายในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 109 คน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังทำให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้านำพาชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฏสู่สังคมตลอดมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม