โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP:GIFTED) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับโรงเรียนประทาย ในวันที่ 8- 9 มีนาคม 2561 ซึ่งทางสถาบันบริการวิชาการฯได้รับความร่วมมือจาก สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 

  

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม