มทร.อีสาน ต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัย พร้อมปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างการศึกษารูปแบบใหม่ในยุค Thailand 4.0 

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี นายปัญญา วงษ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงหัวหน้าส่วนงานราชการทางการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับ

          การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้กล่าวต้อนรับ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายขับเคลื่อน Thailand 4.0 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้รองรับอาชีพที่หลากหลาย และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้อย่างเท่าเทียม พร้อมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

          นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้จัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านระบบราง ซึ่งมีผลงานจาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, งานวิจัย “รถยนต์ขนาดเบาวิ่งบนรางรถไฟมิเตอร์เกจหรือถนน เพื่องานซ่อมบำรุงราง”, งานวิจัย “รถรางพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการตรวจสภาพรางรถไฟ”, ห้องปฏิบัติการด้านรถไฟฟ้าที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และ รูปแบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยไมสเตอร์ (Miester) ด้านอุตสาหกรรมการบิน ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร และการแสดงผลงานแบบจำลองระบบขนส่งสาธารณะของเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยคณะผู้บริหาร มทร.อีสานได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ด้านระบบราง และซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และที่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพอีกด้วย

           การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0 นั้น คือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่มีหัวใจสำคัญคือ “การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์” ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เน้นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นสังคมของการแบ่งปันและปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้กล่าวไว้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะเป็นผู้นำในการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งทางอากาศยาน พร้อมผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพและมีทักษะชั้นสูง” รวมทั้งให้ความสำคัญกับระดับอาชีวศึกษา โดยเร่งพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อต่อยอดอาชีวศึกษามาสู่อุดมศึกษา ภายใต้การเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาของประเทศชาติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบการคมนาคมพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยปัจจุบัน มทร.อีสาน ได้เปิดหลักสูตรด้านระบบรางระดับปริญญาตรีหลายสาขาด้วยกัน คือ วิศวกรรมเครื่องกล(ระบบราง), วิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบราง), วิศวกรรมโยธา(ระบบราง), วิศวกรรมโลจิสติกส์, เทคโนโลยีโลจิสติกส์ และ การจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งในปีหน้าจะมีการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก เพิ่มขึ้นอีก และสำหรับด้านอากาศยานได้จัดหลักสูตร คือ 1.ภาคพื้นดิน ซึ่งจะมีหลักสูตรช่างอากาศยานระดับ ปวส. มาตรฐาน ICAO, หลักสูตรช่างอากาศยานระดับปริญญาตรี มาตรฐาน EASA และหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินระดับ ปวส. 2.ภาคอากาศ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี และแอร์โฮสเตส และอีกสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมากนั่นคือการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในระบบโรงงานและระบบทวิภาคี เน้นหลักสูตรครูฝึกวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงตามมาตรฐานเยอรมัน และหลักสูตรการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การเรียนการสอนของวิทยาลัยไทยไมสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งได้เปิดวิทยาลัยอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

        

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม