วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 35-200-3 อาคาร 35 มทร.อีสาน นครราชสีมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์หลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)” พร้อมบรรยาย “แนวคิดในการจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน” จากนั้นได้ปฎิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล พร้อมทั้งใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างประสบผลสำเร็จ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่ีีนี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม