1. นางสาวหิรัญญา ติคำรัมย์ และ นางสาวนันทพร พุฒิวณิชย์พิมล สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Crossword ประเภททีม
2. นางสาวเสาวภาคย์ ไขรัมย์ สาขาภาษาอังกฤษเพือการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ
3. นางสาวจินตนา เนยสูงเนิน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเหมาะความงามภาษาไทย
4. นางสาววิลาวัณย์ แก้วหมื่นไวย และ นางสาวสมวาจา โดนสูงเนิน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย ประเภททีม
5. นางสาวนันทิชา สุคำภา และ นางสาวพิมพ์พิชชา เกษมนวกุล สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย ประเภททีม
6. นางสาวรุ่งนภา หอมเกตุ สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
7. นายณัฐปคัลภ์ มานุช และ นางสาวลภัสรดา เอื้อมเก็บ สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย

จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรียุธยา
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม