0002

สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่  29 – 31  มกราคม  2561

  1. การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายศักดิ์สิทธิ์          พันทวี      

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายกรรพล            ปิ่นกำลัง         

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายธีรวัฒน์            พูนผล           

ผู้เข้าแข่งขัน                            นายสราวุฒิ            ชนะน้อย    

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ

  1. การแข่งขันทักษะการทำความเย็นและการปรับอากาศ

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายนพรัตน์           อมัติรัตน์        

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายสุวัฒนา            ทินราช          

ผู้เข้าแข่งขัน                            นายสุรศักดิ์            ใจเที่ยง      

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ

  1. การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ

         อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายเมที               สุขขี             

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายปริญญา           กุกสันเทียะ      

ผู้เข้าแข่งขัน                            นายรัตนพล            ต้อนครบุรี  

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ

  1. การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                    นายศักดิ์สิทธิ์          พันทวี           

ผู้เข้าแข่งขัน                            นายจิรวัฒน์           เกษร        

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

  1. การแข่งขันออกแบบและสร้างระบบ IoT ในหัวข้อ Eary warning of disasters

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายธรรมกร           ครองไตรภพ    

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายรังสิมันตุ์           ชาญพล         

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายเสฎฐวุฒิ           สืบปรุ           

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายอนุพนธ์            มูลหลวง         

ผู้เข้าแข่งขัน                            นายพงศ์พันธ์          ปูนขุนทด   

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

  1. การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายจัตุพล             ป้องกัน          

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายกฤษกร            ปริชัยยะ         

ผู้เข้าแข่งขัน                            นายธีรัตน์              รอดจันทร์พะเนา     

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

  1. การแข่งขันการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ (3D Modeling)

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายสุรเดช             สินจะโป๊ะ       

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายอนุสรณ์           ไตรสูงเนิน       

ผู้เข้าแข่งขัน                            นายชัยณรงค์          สีมาวรพงศ์พันธุ์      

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

  1. การแข่งขัน CNC งานกัด และงานกลึง

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   นายสุรศักดิ์            มะธิโตปะนำ    

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายภัควัฒน์           ใจโชติ           

ผู้เข้าแข่งขัน                            นายณัฐพล             เหงขุนทด   

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

  1. การแข่งขันระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น  คอกพิมาย   

         ผู้เข้าแข่งขัน                            นายณัฐภัทร           แก้ววิจิตร       

ผู้เข้าแข่งขัน                            นางสาวแพรวา        สุนทรวีราทักษ์       

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

0001000200040005
0013001700180023

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม