ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการ-การจัดการทั่วไป4/2 สมทบ) คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คือ อ.นวินดา ซื่อตรง และ อ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น

นางสาวณัฐธิดา เกตุมณี,  นางสาวชญานิศ นาชิต,  นางสาวสิวลี ธาตะนะ,  นางสาววราพร มากโฉม,  นางสาวจุฑามาศ แจ่มไธสง,  นางสาวจุฑาทิพย์ หาญจันทร์

การแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา  โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 12 ชื่อโครงงานเป้หยอดปุ๋ยตะลุยไร่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม