ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission system)
ระบบบริการทั่วไป (General service system), ระบบบริการนักศึกษา (Student service system) และระบบบริการอาจารย์ (Lecturer service system)
ระบบประเมินการเรียนการสอน (Training evaluation system)