มทร.อีสาน ร่วมลงนามวิทยาลัยด้านระบบรางเมืองหลิวโจว และบริษัทอันดับหนึ่งด้านอาณัติสัญญาณประเทศจีนเสริมความพร้อมการผลิตกำลังคนด้านระบบรางแห่งภูมิภาค

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC)โดยMr. Huang Feng, President of LRVTC และ China Railway Signaling & Communication (CRSC) International Co.,Ltd ประเทศจีน โดย Mr. Zhang Jingfang, General Manager (CRSC international Co.,Ltd) วัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน การวิจัยร่วมกันด้านระบบราง การซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางและระบบอาณัติสัญญาณ ทั้งนี้ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 หน่วยงานทั้ง 3 ก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมร่วมกันกับอาจารย์ นักศึกษา ด้านระบบรางจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น และสถาบันระบบราง ศูนย์กลางนครราชสีมาในการพัฒนาระบบควบคุมด้านอาณัติสัญญาณที่จะเข้ามาติดตั้งในประเทศไทย และจะมีการส่งอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมติดตั้งระบบ ที่สถานีห้องควบคุมจริงและการจัดหลักสูตรด้านอานัติสัญญาณ โดย อาจารย์ Lu Yusong จาก LRVTC เป็นต้น พร้อมนี้ นพ. ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความยินดีถึงความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ คือการพัฒนาด้านระบบรางจะเป็นแรงขับที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงสู่การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ one belt one road initiative ต่อไป อีกทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเสริมจุดเน้นของ มทร.อีสาน ด้าน Logistics and Transportation สู่การยกระดับด้านการจัดการเรียนการสอน อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ต่อไป

อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี / ข่าว -ภาพ

Message us