มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ผลวงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง  โดยมี คณะผู้บริหาร จากวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์  คณาจารย์  อาจารย์ผู้เกษียนอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเข่าวมพิธีกว่า 4,000 คน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 โดยได้มีแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า กิจกรรมโดยผู้แทนนักศึกษา และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์  ช่วงบ่าย  กิจกรรมโดยผู้แทนนักศึกษา และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันสหสรรพศาสตร์ เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้ร่วมกิจกรรม สามารถการเว้นระยะห่างระหว่างกันได้ และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วม […]

pradmin2

4 August 2022

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านยิ่งใหญ่เป็นเจ้าภาพจัด “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ” ครั้งที่ 13 (The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest)  ชิงถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest)  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำหน้าที่เป็นผู้ได้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นสู่เวที และกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ์  ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น […]

pradmin2

4 August 2022

ลุยฝึกจนจบ นศท.มทร.อีสาน (หญิง) ชั้นปี 4-5 ปิดคอร์ทประจำปี ณ เขาชนไก่ รุ่นน้องเตรียม เฮ้ แสดงความยินดีกับ “ว่าที่ร้อยตรี” รุ่นพี่ปี 5

จบการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสุดท้ายของ มทร.อีสาน จำนวนกว่า 50 นาย ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามกำหนดการ กลุ่ม นศท.หญิง ชั้นปี 5 เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565  กลุ่ม นศท.หญิง ชั้นปี 4 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ก่อนเดินทาง ทางแผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการ ตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาทุกนายก่อนเดินทางเข้าฝึก โดยผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 สำหรับการฝึกภาคสนามสำหรับนักศึกษาหญิงจะเข้าฝึกจำนวน 3 วัน ตามที่กองทัพบกก็ได้มีการปรับหลักสูตรที่มีการปรับลด ปรับกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ถึงวันจะน้อยแต่ความเข้มข้นของการฝึกนั้น ก็ไม่แพ้กันกับ นศท.ชาย  ยังคงเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความสามัคคี เสียสละ […]

pradmin2

27 July 2022

มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมด้านอัคคีภัย เน้นป้องกันและลดการสูญเสียจากเหตุการณ์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ หอพักนักศึกษา ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาหอพัก เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบการร้านค้า ในการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ซึ่งเป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายว่าอัคคีภัยเป็นภัย ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรุนแรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีนักศึกษากว่า 20,000 คน มีอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา จำนวนหลายอาคาร จึงจำเป็นต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของอาคาร  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  33  พ.ศ. 2535  ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  ทั้งนี้การให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกัน ลดโอกาส และบรรเทาความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สำหรับโครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ หอพักนักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเทศบาลนครนครราชสีมา และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล […]

pradmin2

23 July 2022

นศท.มทร.อีสาน (ชาย) ชั้นปี 4-5 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่

วันที่ 14 -18 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา นำกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4-5 (ชาย) มทร.อีสาน  เข้ารับการฝึกวิชาทหารภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 วัน ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยพร้องเพรียง ซึ่งในปีนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทัพบกก็ได้มีการปรับหลักสูตรที่มีการปรับลด ปรับกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน กิจกรรมในการฝึกภาคสนามประกอบไปด้วย สถานีทดสอบกำลังใจ การกระโดดหอสูง 34 ฟุต  สนามฝึกยิงปืน ฐานฝึกบุคคลรบในเวลากลางคืน เป็นต้น เพื่อสร้างความอดทน ความสามัคคี ทั้งนี้ในการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความสามัคคี เสียสละ สามารถก้าวผ่านอุปสรรค์ไปได้ด้วยกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความพร้อมในการเป็นกำลังสำรองของชาติต่อไป แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา / ข่าว กองอำนวยการฝึกฯ ภาคสนามเขาชนไก่ และ […]

pradmin2

18 July 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดการแสดงร่วมศิลปินแห่งชาติ ต้อนรับ นทท. เทศกาลแห่เทียนโคราช 2565

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย วงออร์เคสตรา มทร.อีสาน และกลุ่มนักดนตรีในโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวนกว่า 80 คน ภายใต้การ อำนวยเพลงโดยอาจารย์อดุลย์ เปลื้องสันเทียะ และควบคุมวงโดย อาจารย์ดารณี เปลื้องสันเทียะ จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ทำการแสดงใน งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565  จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จัดโดย เทศบาลเมืองนครนครราชสีมา โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ร่วมชมการแสดง กล่าวชื่นชม และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักแสดงของ มทร.อีสาน สำหรับการแสดงครั้งนี้ ทางวงออร์เคสตรา มทร.อีสาน ได้รับเกียรติแสดงร่วมกับ นายกำปั่น บ้านแท่น หรือ นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (เพลงโคราช) ในบทเพลงโคราชต้อนรับ เพลงอีสานบ้านเฮา เพลงไทยบันเทิง เพื่อเป็นการเผยแพร่ อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยของภาคอีสาน […]

pradmin2

16 July 2022

นักศึกษา มทร.อีสาน รับมอบทุนเรียนดี จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ นางสาวนันทพร เจียนสันเทียะ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน นำนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภท นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 308 ทุน ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายผ้ารำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2565 โดยมีนักศึกษา มทร.อีสาน ที่ได้รับทุน ดังนี้ 1) นายพัฒนชัย ไขคำ นักศึกษาชั้นปีที่ […]

pradmin2

12 July 2022

มทร.อีสาน จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565  ณ วัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ผลวงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ร่วมอนุโมทนาบุญถวายปัจจัย จำนวนทั้งสิ้น 49,411.75 บาท และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 379 คน สำหรับโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานั้น เป็นโครงการที่ มทร.อีสาน  ได้ดำเนินการจัดขึ้นทุกปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา เข้าวัดทำบุญ ทำความดี สืบทอดประเพณีอันดีงาม ดังพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะร่วมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ของประเทศให้ธำรงอยู่ตลอดไป […]

pradmin2

12 July 2022

มทร.อีสาน  จัดโครงการปฐมนิเทศ นศ.กยศ. สร้างความเข้าใจการกู้ยืมแบบ DSL

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย แผนกงานกองทุน งานสวัสดิการ  บริการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง  มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา จำนวน 800 คน   สำหรับการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กยศ. จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาผู้ต้องการจะกู้ยืมพื่อการศึกษา ทั้งผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปี ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ผู้กู้รายเก่าของ มทร.อีสาน ซึ่งเปลี่ยนระดับชั้น จากประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เป็นระดับปริญาตรี และผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมกับ มทร.อีสาน เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการกู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิตอล (DSL) อย่างถูกต้องและถูกวิธี ทำให้ไม่เสียโอกาสในการกู้ยืมเงินเรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัวรวมถึงการตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมี นางสาวอภิรดี  มวลคำลา หัวหน้าแผนกงานกองทุน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และตอบปัญหาข้อสงสัย สำหรับระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital […]

pradmin2

6 July 2022
1 2
Message us
English EN Thai TH