สุดปลื้ม อธิการบดี มทร.อีสาน ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ได้รับโล่ “ปราชญ์ 2 แผ่นดิน” จากมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ปราชญ์ 2 แผ่นดิน” ในฐานะบุคคลตัวอย่างของประเทศ จากการพิจารณาทางด้านการเสียสละ การอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ จากมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร ทั้งนี้โครงการ ปราชญ์ 2 แผ่นดิน จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ดั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 9 จวบจนรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่ทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง