นักวิจัย มทร.อีสาน ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางวัฒนธรรม

นักวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง การฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (The Revival of Cultural Heritage in Phimai Old Town by Arts & Culture Motivation to Develop the Community Economics” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ 10 เมืองพิมาย ภาคีอนุรักษ์เมืองพิมายร่วมกับตัวแทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นัดหมาย ทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 สมเดชลีลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพิมาย เบญจวรรณพลประเสริฐ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย พิศาล พัฒนพีระเดชรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อชี้แจงผลของการดำเนินโครงการการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม เมืองเก่าพิมาย ด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนะนำแนวทางการจัดการต่อเนื่องโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในเมืองพิมายด้วยทุนทางวัฒนธรรม

ข่าว : อ.วัลลภ ศรีสำราญ