มทร.อีสาน นำโด่งกลุ่มราชมงคล ประจำปี 64 ขึ้นแท่น ม.คุณภาพของไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลจากสภามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการผลักดันนโยบายด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบริบทในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีผลงานเกิดขึ้นจำนวนมากและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะตลอดต้นปี 2564 นี้ โดยอ้างอิงจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติจาก 3 แหล่ง ดังนี้

  1. Webometrics Ranking of World Universities ซึ่งจัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info โดยได้จัดอันดับเว็บไซต์เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารหรืออื่น ๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” ประจำปี เดือนมกราคม 2564 ซึ่งผลการจัดอันดับปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขึ้นแท่นเป็นเว็บไซต์คุณภาพอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง อันดับที่ 25 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 3,179 ของโลก ซึ่งผลการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นการคว้าอับดับ 1 กลุ่มราชมงคล ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2
  2. SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564 (Scimago Institutions Rankings 2021)  ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com/ ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน โดยมีการจำแนกประเภทของสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน 1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% 2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% และ 3.ด้านสังคม (Societal) 20% ซึ่งในปี 2564 นี้ มทร.อีสาน ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันดับที่ 25 ของประเทศไทย และอันดับที่ 826 ของโลก (คิดแบบ Overall) ซึ่งในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับจากทั่วโลก ทั้งหมด 7,533 แห่ง
  3. UI Green Metric Word University Rankings จัดอับดับโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย หรือ University of Indonesia ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก หรือที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี 2553 ด้วยเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. Setting And Infrastructure, SI (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%  2. Energy and Climate Change, EC (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%  3. Waste management, WS (การจัดการของเสีย) 18%  4. Water usage, WR (การจัดการน้ำ) 10%  5. Transportation, TR (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18% และ 6. Education, ED (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18% ซึ่งผลคะแนนรวมทั้ง 6 ด้าน คิดเป็น 10,000 คะแนน และเมื่อธันวาคม 2563 ปรากฏว่า มทร.อีสาน ได้รับคะแนนทั้งสิ้น 5,325 คะแนนจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันดับที่ 28 ของประเทศ และอันดับที่ 453 ของโลก

อย่างไรก็ตาม ผลของความสำเร็จมาจากความร่วมมือผลักดันของทุกฝ่ายตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ทั้งนี้ มทร.อีสาน จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพสูงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ 10 ยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหลัก พร้อมกับการรักษามาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ การวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและอากาศยานของประเทศไทยให้มีฐานที่มั่งคงสู่การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน