มทร.อีสาน ต้อนรับอดีตเอกอัครราชทูตไทย หารือความคืบหน้า ด้านความร่วมมือกับประเทศอิสราเอล

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหารได้ต้อนรับ นายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ ในโอกาสหารือความคืบหน้าด้านการทำความร่วมมือ ระหว่าง มทร.อีสาน กับ ประเทศอิสราเอล ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของอิสราเอล หรือ มาชาฟ (MASHAV) โดยกระทรวงต่างประเทศไทยรับทราบและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน เกี่ยวกับกรอบการพัฒนา 7 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.สร้างความสัมพันธ์ ไทย-อิสราเอล 2.การบริหารจัดการน้ำ 3.การปรับปรุงดิน 4.ด้านพืชเศรษฐกิจ 5.การปศุสัตว์ 6.ด้านการตลาด และ 7.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอธิกาบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการเพื่อสานต่อความร่วมมือให้สำเร็จลุล่วงได้ต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พลกฤต จารัตน์