มทร.อีสาน เข้ารายงานความก้าวหน้าการจัดตั้ง “วิทยาเขตมุกดาหาร”

วันที่ 11 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าพบ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสวัสดีปีใหม่และรายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในระยะที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหารฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า (ภูผาเจี้ย) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม

ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี