มทร.อีสาน ประชุมร่วม CP พร้อมจัดทุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สร้างคนดีคนเก่งของสังคม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.พลานุช คงคา ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมประชุมกับ คณะโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย ผู้บริหารโครงการฯ ดร.กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล ผู้ดูแลทุนระดับมหาวิทยาลัย คุณกฤษณพล ผิวผ่อง ผู้ดูแลทุนระดับ ม.ปลาย ปวช.และ ปวส. และ อ.พิมลมาศ เนตรมัย เกี่ยวกับการวางแผนร่วมมือจัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของ มทร.อีสาน

โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศโดยแบ่งทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวช. และ ปวส). และระดับ ป.ตรี ให้นักศึกษาหลากหลายสาขา และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนนอกจากจะได้รับทุนสนับสนุนการเรียน ยังมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกงานและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองโลกยุค VUCA World ด้วย ทั้งนี้จากการหารือในเบื้องต้น ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นตรงกันในการมุ่งสร้าง คนดี-คนเก่ง เพื่อเป็นกำลังหลักของสังคมในประเทศ ซึ่ง มทร.อีสาน มียุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้านระบบรางในทุกมิติอยู่แล้ว จึงเสนอให้มีแนวทางในการร่วมมือกันจัดทุนการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยทาง มทร.อีสาน และทางโครงการฯ จะมีการพิจารณาร่วมกันอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
บารมี โกนบาง /ภาพ

Message us