มทร.อีสาน ยกระดับบุคลากรผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยมาตรฐานสากล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มทร.อีสาน โดย ศูนย์ศึกษานานาชาติ จัดประชุมเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การสอบวัดมตรฐานภาษาอังกฤษ มทร.อีสาน โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษานานาชาติ หารือร่วมกับกองบริหารงานบุคคลโดย น.ส.จิราพรรณ นวมโคกสูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานสรรหาและสิทธิประโยชน์ และบุคลากรจากกองบริหารงานบุคคล ในเรื่องการกำหนดเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปี 2565 โดยใช้การวัดระดับของ Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR เข้ามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่ง CEFR ถือเป็นการสอบวัดระดับภาษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และนอกจากนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยโปรแกรมการเรียนแนวใหม่ของ DyNed ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างผู้เรียนและเทคโนโลยีทางการศึกษาออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร มทร.อีสาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนะดับนานาชาติ ต่อไป

ศูนย์ศึกษานานาชาติ /ข่าว

Message us