มทร.อีสาน หารือ IGroup Asia Pacific และ MangoSTEEMS หนุนใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยจัดระบบชุมชน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ต้อนรับ นายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ คุณกิตติภัฏ​ เฉลยทรัพย์​ ผู้จัดการ​ บริษัท mangoSTEEMS ประเทศ​ไทย และ คุณลี พจน์​ นฤตรรกกุล CEO บริษัท iGroup Asia Pacific ในการหารือเกี่ยวกับการนำ Platform Online เข้ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนเครือข่ายที่ทางมหาวิทยาลัยดูแลและพัฒนา

โดย บริษัท iGroup Asia Pacific จัดตั้งขึ้นที่ ฮ่องกง เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานกระจายอยู่ใน 20 ประเทศในย่านเอเซียแปซิฟิก มีพนักงานมากกว่า 1,200 คน ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายหลัก คือ provider of information and solutions for the Education and Research Community บริษัท mangoSTEEMS ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของ iGroup โดยมีเป้าหมายหลักคือ การเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้บน Platform Online ให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และได้มีการนำเสนอข้อมูลที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการร่วมกับ มทร.อีสานได้ เช่น การพัฒนาทักษะด้าน digital ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ด้วยแพลตฟอร์มพิเศษที่สามารถเลือกฟังก์ชันการรับรู้ได้ รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กันในตัวแพลตฟอร์มนั้น

นอกจากนี้ ในด้านการวิจัยตอนนี้ ทางบริษัท iGroup เสนอให้ มทร.อีสาน นำแพลตฟอร์ม Cite Ready เข้ามาใช้ในการตรวจจับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้ประโยชน์ รวมถึงมีแพลตฟอร์มที่ทางบริษัทวางแผนจะทำขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการชุมชม โดยอาจเป็นประโยชน์กับ มทร.อีสาน ที่จะนำไปใช้ร่วมกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศได้ ซึ่งอธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการกับทางบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ตาม มทร.อีสาน เห็นถึงประโยชน์ของการนำเอาแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ มาใช้ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะเร่งนำมาให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทดลองใช้ในเบื้องต้นระยะเวลาประมาณ 1 ปี จากนั้นจะศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้งานว่ามีความเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะร่วมมือกับทางบริษัทในอนาคตต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พลกฤต จารัตน์