มทร.อีสาน รับมอบธงเจ้าภาพเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร.

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนานักศึกษาประจำคณะและวิทยาเขต และผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันสองโครงการได้แก่ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11 และเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคล ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพีลูสและสวนแมกไม้รีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวความคิดการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเครือข่ายด้านสภานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) เครือข่ายผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคล โดยนายจิรัฎฐ์ เทพไพศาล ประธานสภานักศึกษา มทร.อีสาน เป็นผู้แทนผู้นำนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งเรื่องกิจกรรม วิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา ขององค์กรนักศึกษา มทร. ทั้ง 9 แห่ง

จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง การดำเนินงานกิจการนักศึกษาในยุคโควิด โดยคณะผู้บริหาร 9 ราชมงคล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน กิจกรรม และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ทั้งนี้โครงการได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการดำเนินงานกิจการนักศึกษาในยุคปัจจุบัน

หลังจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาสำหรับบุคลากร โดยแบ่งการฝึกออกเป็นกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ กลุ่มงานแนวแนวการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกลุ่มพัฒนากีฬาและสุขภาพ ขณะเดียวกันมีการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา เรื่อง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา

ทั้งนี้ ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจาก มทร.รัตนโกสินทร์ ให้แก่ มทร.อีสาน ซึ่ง มทร.อีสาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 6 และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่12 อีกด้วย

ยุพาพรรณ คนกระโทก /ข่าว

มทร.รัตนโกสินทร์ /ภาพ

Message us