มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ รมว.อว. ในงานเปิดนิทรรศการผลงานเด่นของ มรภ.ชัยภูมิ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานกลุ่ม 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น และเปิดในทรรศการผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ นำเสนอผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิโดย รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวซกุล อธิการบตีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ นำเสนอโครงการความสุจริตทางวิชาการ โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จากนั้นมีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากำลังพลสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือขุมชนอื่น” โดย ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมมอบนโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเปิดงานนิทรรศการและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
บารมี โกนบาง /ภาพ

Message us