มทร.อีสาน เร่งสัมมนาทิศทางพัฒนานักศึกษา มุ่งสร้างกรอบการดูแลนักศึกษาให้เป็นคนดีต่อสังคม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาจากศูนย์กลาง นครราชสีมา และทุกวิทยาเขตเข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 72 คน 

ซึ่งโครงการสัมมนานี้เป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษาจากแต่ละคณะ ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาด้วยการศึกษาเรียนรู้หารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้มีการพิจารณาร่างแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) การพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา เพื่อสร้างกรอบการดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ และมุ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของการเป็นคนดีต่อสังคมได้ต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร /ภาพ

Message us