มทร.อีสาน ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) และคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพอันเป็นเลิศและทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าได้ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยตั้งมั่นบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง ยั่งยืน และบริบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” รวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทย เพื่อร่วมทำกิจกรรมอันเป็นการสาธารณประโยชน์ต่อประเทศ ทรงมีพระปรีชาญาณยิ่งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านการเกษตรผ่านโครงการ  ต่าง ๆ อาทิ โครงการหลวง โครงการไตรโครงการ (โครงการในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ห่างไกล) ในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมเวชศาสตร์ และพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อใช้ตรวจหาและรักษาพยาบาล ผู้ติดเชื้อ รวมทั้งป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ทั้งยังทรงสนพระราชหฤทัยและมุ่งมั่นศึกษาศาสตร์ด้านการควบคุมยานยนต์ การควบคุมการบินและอากาศยาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวิศวกรรมเครื่องกล ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินอากาศยานประเภทต่าง ๆ ทั้งทางทหารและการพาณิชย์จนทรงเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบัตรการบินเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของสหรัฐอเมริกา และเครื่องหมายความสามารถในการใช้อาวุธ ทางอากาศชั้นที่ ๑ ประเภทอาวุธระเบิดสี่ดาว อาวุธจรวดสี่ดาว และอาวุธปืนสี่ดาวจากกองทัพอากาศ ทรงนำความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบินมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติให้มากที่สุด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยพระราชทานความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนการบิน  ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการบินพาณิชย์ ทรงฝึกฝนการบินตามหลักสูตรการบินพาณิชย์ จนได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีและนักบินพาณิชย์เอกจากกรมขนส่งทางอากาศ รวมทั้งทรงได้รับใบอนุญาตครูฝึกภาคอากาศและผู้ตรวจนักบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ ตลอดจนทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเพื่อไปเยี่ยมเยียนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณยังประโยชน์อย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงชาวไทย

ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นที่ประจักษ์ ทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศและทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการพัฒนาผ้าไหมไทย และผ้าพื้นเมือง ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้สามารถผลิต พัฒนา และจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมได้อย่างแพร่หลาย ทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง ในงานพระราชพิธีและในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อย่างเนืองนิจ ฉลองพระองค์ที่ออกแบบอย่างงดงามนอกจากจะสื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎร สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งแล้วยังทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทย และผ้าพื้นเมือง อีกทั้งทรงสนับสนุนการทอผ้าไหม การพัฒนาผ้าไหมไทย ผ้าไทยพื้นเมืองต่าง ๆ ให้เป็นที่นิยม และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ด้านการบรรเทาทุกข์ของประชาราษฎร์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศชาติประสบกับสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทรงมีพระราชดำริให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จัดทำถุงผ้าพระราชทานสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎร นอกจากนี้ยังถวายหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระราชทานแก่พระบรมวงศ์และบุคคลอื่น ๆ ด้วย ในด้านการสังคมสงเคราะห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ และพระราชทานดอกไม้และสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสอีกเป็นอันมาก

ในการนี้จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณยังประโยชน์อย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงชาวไทย และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งการถวายปริญญาครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณให้เกริกไกรเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสืบไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ขอบคุณวิดีโอจาก RoyalFamilyTH และ Thaipbs และภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/court-news/news_3353591#google_vignette

Message us