มทร.อีสาน โดย สถาบัณชุณหะวัณฯ คัดเลือก Startup 5 ทีมสุดท้ายของมหาวิทยาลัย เข้าชิงรางวัลระดับภูมิภาค

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มทร.อีสาน โดย ฝ่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพชร ได้จัดกิจกรรม Pitching idea innovation ระดับมหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2022 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย คุณฉัตร สุภัทรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ Kelly Premiums Co., Ltd และผู้บริหารบริษัทในเครือ บริษัท แม้นเทพการ์เม้นท์ จำกัด และโรงแรม ลีโอซอ, คุณวาที วิเชียรนิตย์ CEO บริษัท วีอิ้งอินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าของรองเท้าแบรนด์ Ving Thailand และ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกโมเดลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 5 ทีมสุดท้าย จาก 12 ทีม เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค ในวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผลการคัดเลือกปรากฎว่า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ นักศึกษาสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้ารางวัลทุนสนับสนุนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ทีม ได้แก่

1. ทีม Black cat ผลงานกระดานซูโดกุเพื่อคนตาบอด ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นายศิวนนท์ จันทร์เพ็ชร นายธนากร เชื้อกลางใหญ่ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม และ นายชายชาญ เพียรพยุงพงษ์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ทีม Mega tech ผลงานนวัตกรรมป้องกันการเดินชนสิ่งกีดขวาง (Smart blind cane) ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นายปรเมศวร์ งีสันเทียะ นางสาวสุดาพร ทองบาน และนางสาวพรรณนิภา กรสิงห์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นายณัฐพล นาคพะเนาว์ และ นายภูผา มิ่งขวัญ สาขาวิศวกรรมแมคคาทอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ทีม Eye Toys ผลงานหมากรุกสากลสำหรับผู้พิการทางสายตา ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นางสาวสุพรรษา เชาว์โคกสูง นายวรดร จิตบุญ นายกฤษดา คุ้มสุวรรณ และ นายธนากร บุญไทยกลาง สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  และ นางสาวสุจิตรา ชื่นสระน้อย สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

4. ทีม CPE POWER ผลงานเครื่องคัดแยกขยะ ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นางสาวกรรณิกา มูลขุนทด นางสาวพิชญานันท์ สวัสดี และนางสาวพิศมา เราสูงเนิน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ทีม Beelive ผลงานสื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 คน ได้แก่นายกรวัตร์ เจริญศักดิ์ นายกิตติศักดิ์ ปานสูงเนิน นางสาวเกษราภรณ์ วัชรินทร์ปรีชา และ Mr.vuthtpiseth phon สาขาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวเมษา เนียมสันเทียะ สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน /ข่าว

Message us