มทร.อีสาน ต้อนรับ คณาจารย์จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง หรือ CUID

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ และอาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เพชรละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอแนวแนวระบบนิเวศอุดมศึกษาให้กับคณาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการและยุทธศาสตร์ ร่วมกับแนวทางพัฒนางานและเครือข่ายวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการเชื่อมโยงผลผลิตวิจัย สู่ผลลัพธ์และผลกระทบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ผ่านกลไกศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง หรือ CUID (Center of Urban Informatics and Development) CUID เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา ในพันธกิจของศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง หรือ CUID (Center of Urban Informatics and Development) ซึ่งมีหน้าที่เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเมืองและระบบบัญชีเปิดเผย (City Data and Data Catalog) และเข้าสู่การออกแบบแนวทางเก็บข้อมูลแบบทันท่วงที (Real-Time Monitoring) โดยมีอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องของการสร้างระบบชุดข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการในแต่ละประเด็นที่สำคัญ สำหรับคณะผู้บริหารเมืองและจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสู่การร่วมตัดสินใจในการพัฒนาเมืองร่วมกัน เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา การศึกษาดูงานของคณาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการหารือนำไปสู่แนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการตามหลักแนวคิดระบบนิเวศอุดมศึกษาระหว่างหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจในระดับภาคอีสานต่อไป

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ /ข่าว

Message us