อธิการบดี มทร.อีสาน พบผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สุบรรณ์ ทุมมา ผู้ช่วยอธิการบดี และตัวแทนอาจารย์วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าพบ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ มทร.อีสาน ได้รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานของวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ-เศรษฐกิจพอเพียง” เศรษฐกิจสร้างคุณค่า เศรษฐกิจเพื่อคนยากจน ที่รุ่งเรือง พอเพียง และยั่งยืน โดยการนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) มาประยุกต์ใช้ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และหลักการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในทุกมิติ

ข่าว : มทร.อีสาน วข.ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลารองไห้