มทร.อีสาน ร่วมกองทัพภาคที่ 2 มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานเกษตรจังหวัด และจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติฯ และการเสวนาฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy แบบองค์รวม

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย พลเอกสนั่ น มะเริงสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และที่ปรึกษากรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ ปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติฯและการเสวนา“ปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy แบบองค์รวม” ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ 2เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ. นครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจากพลตรีสมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมการเสวนา โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จาก มทร. อีสาน มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กองทัพภาคที่ 2 เกษตรจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เปิดเผยว่า  มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ต้องการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญสูงเพื่อสนองการพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งจะมุ่งเน้นบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อร่วมกันในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สำหรับโครงการปลูกป่า ต้นยางนา และไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติฯ และการเสวนา “ปลูกป่าต้นยางนา และไม้มีค่า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy แบบองค์รวม ”เป็นการสานพลังความร่วมมือจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กองทัพภาคที่ 2 กองพลพัฒนาที่ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในส่วนของ มทร.อีสาน ได้มอบหมายให้ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป่าไม้ของประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ( Bio – Circular – Green Economy : BCG Economy)ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ในมิติการทำงานแบบองค์รวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบยุทธศาสตร์ BCG Economy แบบองค์รวมของจังหวัดนครราชสีมา และพร้อมขยายผลเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา ด้านเศรษฐกิจแบบให้กับนักศึกษาและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังเกิดการปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าให้ได้อย่างน้อย 50,000 ต้น

ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีการเสวนา“ปลูกป่าต้นยางนา และไม้มีค่า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy แบบองค์รวม” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา จำนวน 7 คน ได้แก่ พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และที่ปรึกษากรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา, นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรจังหวัดนครราชสีมา, พลตรีสมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2, ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครราชสีมา นายสิทธิชัย บรรพต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และนางสาวปูเป้ น้อยผล นายกองค์การนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ร่วมการเสวนา และกิจกรรมปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ประธานโครงการ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน คณะผู้บริหาร นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 1,000 คน

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว ไพฑูรย์ เคนท้าว,บารมี โกนบาง / ภาพ

Message us