มทร.อีสาน โดย สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 มทร.อีสาน โดย สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การอบรมและปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการอบรมและสอบใบอนุญาตจากสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มาบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ฟังจะได้สามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญนี้ไปประยุกต์ใช้กับการลงทุน รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนได้ต่อไป

ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ