สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน หารือผู้บริหาร เตรียมยกแผนการเรียนใหม่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์ รองหัวหน้าสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ระบบรางด้านการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการระบบราง) เข้าพบกับ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน เพื่อหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมรับฟังแนวคิดในการจัดรูปแบบการศึกษาธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) และร่วมกันหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เรียนรู้ผ่านออนไลน์ ในการเตรียมร่างหลักสูตรการจัดการระบบราง ที่จะเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : กุสุมาลย์ ประหา