มทร.อีสาน จับมือ สวทช. เปิดสถานีเรียนรู้ (Training Hub) เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่สู่ชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดย  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้  จัดงานนิทรรศการผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และพิธีลงนามความ
ร่วมมือโครงการสถานีเรียนรู้ (Training Hub) เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่สู่ชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามในบันทึกความร่วมมือและให้การต้อนรับ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการจัดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศแสดงการผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนเขตทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มทร.อีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาธิต และทดสอบเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยที่มีการบูรนาการองค์ความรู้จาก
ทั้งสองหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการเรียนรู้ในระดับภาคสนาม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ชุมชนโดยเน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างกลไกลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การเรียนรู้ในพื้นที่ให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถขยายผลองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้าความร่วมมือด้านวิชาการ และเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้เกิคการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

นอกจากนี้ มทร.อีสาน ยังได้จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ความสำเร็จของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในปีที่ผ่านมา” โดยมีเกษตรกรแกนนำเข้าร่วมการเสวนา ทั้งนี้  เพื่อรายงานผลสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่  และเป็นการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ ภาคส่วนธุรกิจเอกชน ภาคส่วนวิชาการและกล่มเกษตรกร และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

กษิดินท์ เกษสุวรรณ /ภาพ

Message us