มทร.อีสาน รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เชิดชูเกียรติ ประเภท หน่วยงานที่นำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ในงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สำหรับการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้  กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เล็งเห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นหน่วยงานที่นำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน ด้านการศึกษาวิจัย และด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสภามาวิทยาลัยฯ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
นายกสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน ที่ได้มีนโยบายในการให้ความสำคัญ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  โดยอาศัยขับเคลื่อนคลัสเตอร์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Agriculture Technology) ของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย การเกษตรอินทรีย์ การเกษตรนอกฤดูเพาะปลูก การบริหาร จัดการน้ำ และพลังงานทดแทน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ทำให้มหาวิทยาลัยได้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาในการเก็บข้อมูล และนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยและทำนายสภาพอากาศให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยิ่ง

วราภรณ์  นามบุตร /ข่าว

ไพฑูรย์  เคนท้าว /ภาพ

Message us