มทร.อีสาน ร่วมมือ กรมการขนส่งทางราง และอีก 6 หน่วยงาน เสริมสร้างศักยภาพด้านระบบรางของไทย

วันที่ 23 กันยายน 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน มทร.อีสาน และดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” ระหว่าง กรมการขนส่งทางราง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัยและรับรองด้านระบบราง สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน และ ผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองการเติบโตในสาขาวิชาชีพด้านระบบราง ซึ่งทาง มทร.อีสาน มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านระบบรางหลากหลายสาขา อีกทั้งที่ศูนย์กลางนครราชสีมา ได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ และการจัดสถานี ซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) ให้ดำเนินโครงการจัดประเมินมาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเทียบความรู้และประสบการณ์ ของบุคลากรที่ทำงานในสายงานด้านระบบขนส่งทางราง สู่อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสายอาชีพด้านระบบรางของไทยอีกด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว