มทร.อีสาน หารือ มทส. มุ่งสานความร่วมมือด้านการต่างประเทศสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ศูนย์ศึกษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักวิเทศสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานและหารือกับศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบบ new normal ผ่านระบบ Zoom Meeting ออนไลน์

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อุสาหะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและทีมงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ การดำเนินภายในศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์ศึกษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งจำนะไปสู่ความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัยฯ ในด้านวิชาการระดับนานาชาติ และด้านอื่น ๆ และที่สำคัญเพื่อสร้างเป้าหมายเดียวกันในการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา กิจกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ร่วมกันโดยอาศัยงานการต่างประเทศที่ตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ข่าว : อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา