มทร.อีสาน หารือหน่วยงานเอกชน สร้างฐานเศรษฐกิจรายตำบล ตั้งต้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กำกับดูแลวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ผศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อุษณา แจ้งคล้อย รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.พลานุช คงคา ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สุบรรณ์ ทุมมา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และอาจารย์วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ เข้าร่วมประชุม

โดยการหารือครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเพื่อนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ กรรมการผู้จัดการบริษัทสฤก จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัทกวิ จำกัด และผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร เข้าร่วมหารือ ทั้งนี้ในเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการพัฒนา Business Model ของบริษัทกิจการเพื่อสังคมในระดับตำบล และบริษัทกิจการเพื่อสังคมด้านข้าวระดับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และหลังจากนี้จะขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ตามแหล่งที่ตั้งของ มทร.อีสาน ต่อไป

ข่าว : มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ