มทร.อีสาน ร่วมหารือ นายก อบจ.โคราช มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารองค์การ และที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาอาจารย์และนักเรียนให้กับโรงเรียนในกำกับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งหวังในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การอบรมอาชีพให้กับชุมชน และผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย รวมถึงการสร้างงานวิจัยหรือโครงการเพื่อพัฒนางานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ข่าว : ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา