มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุม UNTA 2021 พร้อมชูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ เข้าร่วมประชุม 2021 University Network of Tropical Agriculture (UNTA) จัดโดย National Pingtung University of Science and Technology จากไต้หวัน

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมคือ 2021 UNTA Workshop “Young Voice in SDGs” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อสร้างความยั่งยืนในภูมิภาคใน 3 กลุ่ม คือ 1) Smart Agriculture 2) Circular Economy Panel และ 3) Ecological Restoration Panel โดยมีนักศึกษาจาก มทร.อีสาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 5 คน จาก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “Sufficiency Economy Towards Sustainable Development Goals” โดยมีผู้ร่วมฟังการบรรยาย จาก 10 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ดังนี้ National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน, IPB University ประเทศอินโดนีเซีย, University Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย, Periyar University ประเทศอินเดีย, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry ประเทศเวียดนาม, Hue University ประเทศเวียดนาม, University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากประเทศไทย สำหรับการจัดการประชุมและกิจกรรม UNTA 2022 ที่ทางประชุมมีมติเลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัดการในปีต่อไป

ข่าว : อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา