มทร.อีสาน โดย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจโคราช

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ณ โรงแรมชุนหลีแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดอบรมให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ “การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ” ซึ่งมี อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และ อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งในองค์กรภาครัฐที่ต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถส่งต่อนวัตกรรมหรือบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชน  ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวทีมวิทยากรได้ช่วยสังเกตและประเมินการปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งผลของการฝึกปฏิบัตินี้พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และต้องการให้มีการฝึกปฏิบัติและติดตามผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน