คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เน้นให้อาจารย์ในคณะสร้างสรรค์สื่อใหม่สู่การจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 26-27 เมษายน 2564 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะร่วมโครงการ ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณอมรเทพ เทพวิชิต หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนของตนเองต่อไปได้ ซึ่งวิทยากรได้แนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบและสร้างสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้าง Infographic ด้วย โปรแกรม Power Point การทำ Story Board สำหรับผลิตคลิปวิดีโอการสอน การเตรียมอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอน การใช้เครื่องมือสำหรับตัดต่อวิดีโอ รวมไปถึงการนำคลิปวิดีโอเผยแพร่บน You Tube เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตสื่อหรือผลงานของคณาจารย์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปต่อยอดในการจัดการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคตต่อไป

ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา