มทร.อีสาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx200

วันที่ 29–30 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx200 ณ ห้องประชุมแคนา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี นางสุมัธยา กิจงาม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.อีสาน รวมถึงแนวทางการปรับปรุงโครงร่างองค์กร (OP) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR EdPEx) หมวดที่ 1 – 6 และผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน กอง รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะ จำนวน 11 คณะ 1 สถาบัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 55 คน

ข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน